Backstage

A Diosa

Unu ritrattu s'essere pintore, un'istatua 'e marmu ti vachias’essere istadu eccellente iscultore, ma cun dolore naro: "Non d'ischia". Ma non balen a nudda marmu e telain cunfrontu 'e s'amore d'oro vela.